UPGRD verkkokaupan sopimusehdot kuluttajille

1. YLEISTÄ

Näitä verkkokaupan sopimusehtoja (”Sopimusehdot”) sovelletaan Retouch Group Oy:n (”Retouch” tai ”me”) hallinnoiman verkkosivuston *.upgrd.io sekä mestiskauppa.fi ja verkkosivustolla olevan UPGRD -verkkokaupan käyttöön sekä UPGRD -verkkokaupassa kulloinkin tarjolla olevien, digitaalisessa muodossa olevista kuvista kustomoitujen design-tuotteiden kuluttajakauppaan (verkkosivusto ja verkkokauppa yhdessä ”Sivusto”).

Käyttämällä Sivustoa ja/tai tilaamalla kustomoituja design -tuotteita Sivustolta asiakas (”Asiakas”, ”käyttäjä” tai ”sinä”) hyväksyy nämä Sopimusehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Kehotamme sinua tutustumaan näihin Sopimusehtoihin ennen kuin käytät Sivustoa ja/tai tilaat design -tuotteita Sivustolta.

UPGRD -verkkokaupan tarkoituksena on tarjota Asiakkaille digitaalisen kuvamateriaalin rikastamiseen keskittyvä palvelu, jossa Asiakas voi ladata Sivustolle digitaalisessa muodossa olevia kuvia ja teettää niistä Asiakkaan Sivustolla valitsemien tuotespesifikaatioiden mukainen, fyysisessä muodossa oleva kustomoitu design -tuote (”Tuote”). Tuotteen valmistamisesta Asiakkaan Sivustolla tekemien valintojen pohjalta vastaa Retouchin kumppaniyhteisö. Retouchin kumppaniyhteisö toimittaa valmiin Tuotteen Asiakkaalle näiden Sopimusehtojen mukaisesti.

Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää Sivuston sisältöä, hintoja, valikoimaa ja työkaluja tai lopettaa Sivuston tarjoamisen kokonaan, tilapäisesti tai osittain ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta käyttäjälle. Pidätämme myös oikeuden aika ajoin muuttaa näitä Sopimusehtoja. Kulloinkin voimassa olevat Sopimusehdot ovat nähtävissä Sivustolla. Sopimusehtojen muutokset tulevat käyttäjää sitovaksi käyttäjän jatkaessa Sivuston käyttöä taikka, olennaisten muutosten osalta, kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun olemme julkaisseet päivitetyt Sopimusehdot. Mikäli käyttäjä ei hyväksy Sopimusehtojen muutoksia, on käyttäjän välittömästi lopetettava Sivuston käyttö.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Asiakkaan Sivustolta tekemiin, Tuotteita koskeviin tilauksiin soveltuvat Sopimusehdot määräytyvät tilauksen tekohetkellä voimassa olevien Sopimusehtojen mukaisesti.

Nämä Sopimusehdot yhdessä Asiakkaan tekemän, Tuotetta koskevan tilauksen (”Tilaus”) kanssa muodostavat sitovan sopimuksen (”Sopimus”) Asiakkaan ja Retouchin välillä koskien Sivuston käyttöä ja Sivustolta tilattavissa olevien Tuotteiden myyntiä.

Toimitamme Sivustoltamme tilattavissa olevia Tuotteita ainoastaan kuluttajan asemassa oleville Asiakkaille Suomessa, Euroopan unionin alueella sekä Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Asiakas ymmärtää, että Sivuston kautta ei voi tilata Tuotteita elinkeino- tai jälleenmyyntitarkoituksiin. Tilausten tekeminen ja Tuotteiden ostaminen Sivustolta edellyttää Asiakkaalta täysivaltaisuutta.

2. YHTEYSTIETOMME

Retouch Group Oy
Y-tunnus 2499104-8
Lokipolku 5
00980 Helsinki
info@upgrd.io

3. SIVUSTON KÄYTTÄMINEN JA KÄYTETTÄVYYS

Sivuston käyttäminen ja Tuotteiden tilaaminen Sivustolta ei edellytä Asiakkaalta erillistä rekisteröitymistä. Asiakkaan on annettava Tilauksen yhteydessä Sivustolla vaadittavat tiedot. Asiakas vastaa Sivustolla antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Sivustomme saattaa sisältää osioita ja toiminnallisuuksia, mukaan lukien UPGRD -verkkokauppa, joiden käyttämiseen sovelletaan näiden Sopimusehtojen lisäksi Sivustolta erikseen ilmeneviä ehtoja tai ohjeita. Asiakas saa käyttää Sivustoa vain näiden Sopimusehtojen ja edellä mainittujen muiden ehtojen ja ohjeiden mukaisesti.

Käyttäjällä ei ole lupaa tai oikeutta tehdä seuraavia toimia:

  • käyttää Sivustoa lain tai hyvän tavan vastaisesti;

  • kopioida, jaella, muokata, jäljentää, tallentaa, siirtää, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa Sivuston sisältöä tai Sivustolla saatavilla olevaa sisältöä (muokattuna tai sellaisenaan) yleisön saataville ilman Retouchin kirjallista lupaa;

  • käyttää, myydä, vuokrata, siirtää, lisensoida tai muuten toimittaa Sivustoa ja/tai Sivuston kautta saatavilla olevaa sisältöä kolmansille osapuolille;

  • keskeyttää tai yrittää keskeyttää taikka häiritä tai yrittää häiritä Sivuston toimintaa;

  • käyttää tiedonlouhintaa, robotteja, tiedonharavointia tai muita vastaavia tiedonkeruu- tai tiedonhankintamenetelmiä;

  • kiertää tai yrittää kiertää Sivuston käytönhallinta- tai kopioinninestotoimintoja;

  • häiritä Sivuston muiden käyttäjien käyttäjäkokemusta;

  • takaisinmallintaa tai purkaa Sivustoa tai hakea sen lähdekoodia muutoin kuin lain sallimassa laajuudessa;

  • käyttää Sivustoa tavalla, joka loukkaa kolmansien osapuolten Immateriaalioikeuksia, liikesalaisuuksia tai yksityisyyttä; ja

  • käyttää Sivustoa mainosohjelmia, haittaohjelmia, vakoiluohjelmia, ohjelmistoviruksia, matoja tai muita tietokoneohjelmistojen tai -laitteistojen toiminnan häiritsemiseen, tuhoamiseen tai rajoittamiseen tarkoitettuja tietokonekoodeja sisältävän materiaalin välittämiseen.

Jos käyttäjä on toiminut näiden Sopimusehtojen, Sivustolla erikseen annettujen ehtojen tai ohjeiden taikka lain tai hyvän tavan vastaisesti, meillä on oikeus estää käyttäjän pääsy Sivustolle ja kieltää Sivuston käyttäminen.

Sivusto ja sen sisältö tarjotaan käytettäväksi ”sellaisena kuin se on”. On mahdollista, ettei Sivusto tai jokin sen toiminnallisuus ole käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti ja virheettömästi. Sivuston toiminta tai jotkut toiminnallisuudet voivat olla riippuvaisia esimerkiksi käyttäjän käyttämistä laitteista ja verkkoyhteyksistä.

Retouch ei vastaa mahdollisista Sivuston käyttöön liittyvistä välillisistä tai välittömistä vahingoista, joita saattaa aiheutua mm. sen vuoksi, ettei käyttäjällä ole tilapäisesti, kokonaan tai osittain pääsyä Sivustolle johtuen teknisestä viasta tai muusta seikasta, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Retouch ei anna mitään välittömiä tai välillisiä takuita Sivuston toimivuudesta, saatavuudesta, toiminallisuuksista, ominaisuuksista, virheettömyydestä, viruksettomuudesta tai soveltumisesta tiettyyn tarkoitukseen.

Käyttäjä käyttää Sivustoa omalla vastuullaan ja vastaa Sivuston käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta, suojaamisesta sekä näihin liittyvistä välittömistä tai välillisistä kustannuksista.

Retouch kerää ja käsittelee Sivustoa käyttävien Asiakkaiden henkilötietoja Sivuston tietosuojaselosteen, soveltuvan tietosuojalainsäädännön sekä toimivaltaisten viranomaisten ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Henkilötietojen käsittely Sivuston yhteydessä on kuvattu tarkemmin tietosuojaselosteessamme, joka löytyy täältä.

4. IMMATERIAALIOIKEUDET

Ellei näistä Sopimusehdoista tai pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, kaikki immateriaalioikeudet Tuotteisiin, Sivustoon, sen sisältöön ja/tai Sivuston kautta saatavilla olevaan sisältöön, mukaan lukien mallit, tekstit, grafiikat, kuvat, videot, logot, sovellukset, ohjelmistot, muotoilut, tuotetiedot, tavaramerkit ja muut tiedostot sekä niiden valikoimat ja asettelut sekä niihin liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat yksinomaan Retouchille tai sen lisenssinantajille.

Retouch myöntää käyttäjälle ei-yksinomaisen, peruutettavissa olevan ja ei-alilisensoitavan oikeuden käyttää Sivustoa Sopimuksen mukaisiin, henkilökohtaisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Tuottamatta haittaa käyttäjän rajoitetulle käyttöoikeudelle, Sopimuksella ei siirretä ja/tai myönnetä käyttäjälle mitään immateriaalioikeuksia Sivustoon, sen sisältöön ja/tai Sivuston kautta saatavilla olevaan sisältöön.

Käyttäjä myöntää Retouchille ja/tai kumppaniyhteisölle ei-yksinomaisen, rojaltivapaan, peruuttamattoman sekä alisensoitavissa olevan oikeuden käyttää käyttäjän Sivustolle lataamia digitaalisessa muodossa olevia kuvia Tuotteiden valmistamisessa sekä erikseen pyydettävällä luvalla Sivuston markkinoinnissa, mukaan lukien sosiaalisen median mainonnassa. Käyttäjän Sivustolle lataamiin digitaalisessa muodossa oleviin kuviin liittyvät immateriaalioikeudet säilyvät käyttäjällä.

5. TUOTTEIDEN TILAAMINEN SIVUSTOLTA

Aloittaakseen tilausprosessin Sivustollamme Asiakkaan tulee ladata haluamansa digitaalisessa muodossa oleva kuva Sivustolle sekä valita tarjolla olevasta valikoimasta ne tuotespesifikaatiot, joiden mukaisesti Tuote valmistetaan kustomoidusti. Tämän jälkeen Asiakas lisää Tilauksen Sivustolla olevaan ostoskoriin, valitsee Tuotteen toimitusosoitteen, toimitustavan ja maksutavan sekä maksaa Tilauksen.

Sivustolla kulloinkin myytävien Tuotteiden saatavuustiedot ja tuotetiedot, Tuotteen arvioitu toimitusaika sekä muut soveltuvan pakottavan kuluttajasuojalainsäädännön mukaiset etämyynnin ennakkotiedot ovat saatavilla Sivustolla ennen Tilauksen maksamista.

Asiakkaan tilatessa Tuotteen Sivustolta sitova Sopimus Retouchin ja Asiakkaan välillä syntyy joko Retouchin lähettäessä Asiakkaalle kirjallisen tilausvahvistuksen sähköpostitse, jossa Tuotteen saatavuus ja arvioitu toimitusaika vahvistetaan, taikka Tuotteen toimitushetkellä, sen mukaan kumpi näistä tapahtuu aiemmin.

Mahdolliset Sivustolla tarjottavat kampanja-, alennus- ja etukoodit ovat kertakäyttöisiä, eikä niitä voi yhdistää muihin koodeihin tai tarjouksiin. Kampanja-, alennus- tai etukoodia ei huomioida tai hyvitetä Tilauksen tekemisen jälkeen.

Asiakas tiedostaa, että Sivustolla myytäviä Tuotteita koskevan Tilauksen tekeminen edellyttää Asiakkaalta täysivaltaisuutta, Sopimusehtojen hyväksymistä ja noudattamista, toimitusosoitteen sijaitsemista Retouchin määrittämällä toimitusalueella sekä Sivustolla Tilauksen yhteydessä vaadittujen oikeiden ja ajantasaisten tietojen antamista.

Asiakas tiedostaa, että tämän Sivustolle lataamasta digitaalisessa muodossa olevasta kuvasta sekä valitusta design-tuotteesta Asiakkaan pyynnöstä valmistettava Tuote toimitetaan kustomoituna. Tästä johtuen Asiakkaalla ei ole Tilauksen osalta soveltuvan pakottavan kuluttajasuojalainsäädännön mukaista peruutus -ja palautusoikeutta.

Emme takaa Sivustolla tarjoamiemme Tuotteiden keskeytymätöntä saatavuutta. Mikäli Tuote ei ole saatavilla Tilauksen tekemisen jälkeen, informoimme Asiakasta välittömästi sähköpostin tai puhelimen välityksellä. Tällöin voit joko tilata vaihtoehtoisen Tuotteen tai peruuttaa Tilauksesi ilman kustannuksia.

Varmistaaksemme Sivustolla tarjottavan palvelumme laadun sekä design-tuotteidemme paremman saatavuuden kaikille Asiakkaille Sivustolla, Retouch varaa oikeuden rajoittaa tilattavien Tuotteiden lukumäärää per Asiakas soveltuvan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisesti. Retouch pidättää edelleen oikeuden olla hyväksymättä Asiakkaan Tilausta perustellusta syystä, mukaan lukien vireillä oleva riita Asiakkaan ja Retouchin välillä, epäily Sopimusehtojen rikkomisesta tai petollisesta toiminnasta taikka muu Retouchin oikeutettu etu.

5. HINNAT JA MAKSAMINEN

Hinnat

Sivustolla ilmoitetut Tuotteiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Hinnat eivät sisällä tuotteiden toimitus- ja postikuluja, vaan ne lisätään hintaan valitun toimitustavan ja toimitusosoitteen mukaisesti. Tilaukseen soveltuva toimitus- ja postikulu sekä lopullinen kokonaishinta ilmenee Sivustolta ennen Tilauksen tekemistä.

Hinnat sekä toimitus- ja postikulut ilmoitetaan Sivustolla Euroina (EUR). Sivustolla ilmoitetut Tuotteiden hinnat sisältävät Suomen lainsäädännön mukaisen arvonlisäveron.

Retouch pidättää oikeuden milloin tahansa yksinomaisen harkintavaltansa nojalla muuttaa Sivustolla ilmoitettuja Tuotteiden hintoja sekä korjata mahdolliset virheet ilmoitetuissa hinnoissa. Asiakkaan Tilaukseen soveltuu aina tilaushetkellä Sivustolla voimassaoleva hinta.

Maksaminen

Asiakas maksaa Sivustolta tilattavat Tuotteet niillä vaihtoehtoisilla maksutavoilla, joita Retouchin kumppanina toimiva maksupalveluntarjoaja Stripe (”Stripe”) kulloinkin Sivustolla tarjoaa. Stripen kulloinkin soveltuvat maksuehdot ovat löydettävissä täältä. Stripe välittää Asiakkaan maksun Retouchille ja maksunsaajana Asiakkaan tiliotteella tai korttilaskulla näkyy Stripe. Suorittamalla maksun Sivustolla Asiakas hyväksyy Stripen maksuehdot.

Retouch ei vastaa Sivuston kautta tilattuihin Tuotteisiin liittyvien maksutransaktioiden toteuttamisesta tai niihin liittyvistä mahdollista ongelmista. Mikäli Asiakkaan maksussa ilmenee ongelmia, tulee Asiakkaan olla yhteydessä Stripeen, jonka yhteystiedot löytyvät Sivustolta.

Retouch lähettää Asiakkaalle tilattuja Tuotteita koskevan kirjallisen tilausvahvistuksen, kun Stripe on hyväksynyt Asiakkaan maksun.

Retouch ei tallenna tai kerää Sivuston kautta pankki- tai maksukorttitietoja, jotka Asiakas toimittaa Stripelle maksutransaktion yhteydessä.

6. TOIMITUS

Tuotteiden toimituksesta Asiakkaalle vastaa se Retouchin kumppaniyhteisö, joka kulloinkin valmistaa Tuotteen. Retouchin kumppaniyhteisöt voivat käyttää Tuotteiden toimituksessa ulkopuolista palveluntarjoajaa, joka toimittaa Tilauksen Retouchin kumppaniyhteisön ja valitun palveluntarjoajan välisen kuljetussopimuksen perusteella, taikka vaihtoehtoisesti toimittaa Tuotteet postipalvelun välityksellä. Toimituskustannukset lisätään edellä kuvatulla tavalla Tuotteen hintaan.

Retouch pidättää kuitenkin oikeuden milloin tahansa muuttaa Sivustolla tarjolla olevia Tuotteiden toimitustapoja. Kulloinkin tarjolla olevat toimitustavat käyvät ilmi Sivustolta.

Tuotteiden toimitusajat riippuvat tuotteen saatavuudesta sekä toimituspaikasta. Sivustolla Tilauksen yhteydessä ilmoitettavat toimitusajat ovat arvioita ja Retouchin kumppaniyhteisön kulloinkin käyttämä ulkopuolinen palveluntarjoaja, postipalvelua lukuunottamatta, ottaa Asiakkaaseen yhteyttä sopiakseen tarkasta toimitusajankohdasta.

Mikäli Sivustolta tilattua Tuotetta ei ole saatavilla tai emme toimita tilattua Tuotetta kohtuullisessa ajassa, voi Asiakas peruuttaa Tilauksen. Hyvitämme tällöin Asiakkaan maksaman hinnan ilman aiheetonta viivytystä.

Jos Asiakas ei vastaanota toimitusta sille määriteltynä ajankohtana, Tuotteet palautuvat Retouchille. Vastaanottamattomista toimituksista veloitamme Asiakkaalta kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, ettei Asiakas vastaanottanut toimitusta sovitusti, kuten esimerkiksi palautuslähetyksen ja uuden toimituksen kustannukset.

Retouch vastaa Sivuston kautta tilattujen Tuotteiden häviämisestä tai vahingoittumisesta toimituksen aikana.

7. REKLAMAATIO

Asiakkaan tulee Sivustolta tilatun Tuotteen vastaanoton yhteydessä tarkastaa, että toimitus on oikea ja ulkoisesti ehjä. Havaitessasi vaurion, merkitse vaurio palautuslomakkeeseen ja ilmoita mahdollisista näkyvistä vauriosta Retouchin asiakaspalveluun seitsemän (7) päivän kuluessa Tuotteen vastaanottamisesta. Tämän jälkeen tehtyjä ilmoituksia tuotteisiin liittyvistä kuljetusvaurioista ei hyväksytä.

Asiakkaan tulee ilmoittaa Tuotteessa olevista virheistä Retouchin asiakaspalveluun kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun Asiakas on havainnut virheen.

8. OMISTUSOIKEUS JA VAARANVASTUU

Omistusoikeus Sivustolta tilattuihin Tuotteisiin siirtyy Asiakkaalle, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan varmennetulla tavalla maksettu.

Vaaranvastuu Sivustolta tilattuihin Tuotteisiin siirtyy Retouchilta Asiakkaalle, kun Tuotteet on toimitettu Asiakkaan Tilauksessa yksilöityyn toimitusosoitteeseen.

9. LAKISÄÄTEINEN VIRHEVASTUU

Retouchin virhevastuu Sivustolla myytyihin Tuotteisiin liittyen määräytyy soveltuvan pakottavan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisesti. Mikäli huomaat Tuotteessa virheen, ole yhteydessä Retouchin asiakaspalveluun.

Jollei soveltuvasta pakottavasta kuluttajasuojalainsäädännöstä muuta johdu, Asiakas ei voi vedota virheeseen, josta hän ei ole reklamoinut Retouchille kohdan 7. mukaisten aikarajojen puitteissa.

Retouchilla on ensisijaisesti oikeus kohtuullisessa ajassa korjata virhe tai toimittaa tilalle, virheetön, vastaava Tuote, ellei käsillä ole ylivoimainen este tai tästä aiheutuisi Retouchille kohtuuttomia kustannuksia.

Retouch ei tarjoa Sivustolta tilattaviin Tuotteisiin sopimusperusteista takuuta. Mikäli Tuotteen tiettyyn osaan liittyy osan valmistajan antama takuu, ilmoitetaan tästä Tuotteen tuotetiedoissa Sivustolla. Tilauksen mukana tullut lähete toimii näissä tapauksissa takuutodistuksena ja asianomaiseen Tuotteen osaan sovelletaan osan mukana tulleita kolmannen osapuolen takuuehtoja, joihin saattaa sisältyä rajoituksia.

10. VASTUUNRAJOITUS

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, emme vastaa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan lukien mainevahingot, käyttöhyödyn menetys ja tietojen menettäminen.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, vahingonkorvausvastuumme Asiakasta kohtaan rajoittuu aina enintään viiteenkymmeneen (50) prosenttiin kyseessä olevan Tilauksen arvonlisäverottomasta hinnasta tai kahteen sataan (200) euroon, riippuen siitä kumpi summa on matalampi.

11. YLIVOIMAINEN ESTE

Retouch ei ole vastuussa käyttäjää kohtaan vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästyksistä Sopimusehtojen mukaisten velvoitteidensa täyttämisessä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka johtuu Retouchin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta ja jonka vaikutuksia Retouch ei kykene välttämään tai voittamaan taikka joiden välttäminen ja voittaminen aiheuttaisi kohtuutonta haittaa tai kustannuksia. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi, mutta ei tähän rajoittuen, luonnonmullistusta, tulipaloa, tuonti- ja vientirajoituksia, tulvaa, sotatoimea, terroristista tekoa, tietoliikenneyhteyksien katkeamista, työtaistelutoimea, vallankumousta, pandemiaa, epidemiaa, viranomaisten toimenpidettä, tuomioistuimen määräystä tai Retouchin alihankkijoiden suoritusestettä. Retouch on velvollinen kohtuullisessa ajassa ilmoittamaan käyttäjälle ylivoimaisen esteen käsilläolosta.

Retouch on velvollinen täyttämään Sopimusehtojen mukaiset velvoitteensa ylivoimaisen esteen poistuttua. Osapuolet voivat irtisanoa Sopimuksen ilman vahingonkorvaus- tai viivästysseuraamuksia, mikäli ylivoimainen este on kestänyt yli kolmekymmentä (30) päivää.

12. SOPIMUSKAUSI

Sopimus astuu voimaan heti, kun käyttäjä on hyväksynyt Sopimusehdot ja on voimassa sen ajan, kun käyttäjä käyttää Sivustoa. Sanotusta huolimatta Retouchilla on aina oikeus irtisanoa Sopimus näiden Sopimusehtojen mukaisesti.

Yksittäistä Tilausta koskeva Sopimus astuu voimaan tilausvahvistuksen vastaanottohetkellä ja se on voimassa siihen saakka, kunnes Tuotteet on toimitettu Asiakkaalle.

13. SIIRTÄMINEN JA ERILLISYYS

Retouchilla on oikeus siirtää kaikki tai osa Sopimuksen mukaisista oikeuksistaan tai velvoitteistaan kokonaan tai osittain tytäryhtiölleen tai seuraajalleen taikka Retouchin osakekannan tai Sivustoon liittyvän liiketoiminnan ostajalle ilman käyttäjän etukäteistä suostumusta.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää omia Sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvoitteitaan kolmannelle osapuolelle ilman Retouchin etukäteistä kirjallista suostumusta.

Mikä toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen toteaa päätöksellään jonkin näiden Sopimusehtojen yksittäisistä ehdoista pätemättömäksi, pysyvät Sopimusehtojen muut ehdot voimassa, jollei kyseisen ehdon pätemättömäksi julistaminen tee koko Sopimusehtojen noudattamisen mahdottomaksi.

14. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Näihin Sopimusehtoihin sekä mahdollisiin Retouchin ja Asiakkaan välistä Sopimusta ja/tai Tilausta koskeviin riitoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuunottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.

Pyrimme ensisijaisesti ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet neuvottelemalla. Jos Sopimusehtoja ja Sopimusta ja/tai Tilausta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi neuvottelemalla, voit saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (www.kuluttajariita.fi). Ennen kuin otat yhteyttä kuluttajariitalautakuntaan, sinun tulee olla yhteydessä lähimmän maistraatin kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Voit myös saattaa Sopimusehtoihin ja Sopimukseen ja/tai Tilaukseen liittyvän erimielisyyden ratkaistavaksi Euroopan komission ylläpitämän niin kutsutun verkkovälitteisen riidanratkaisun kautta (http://ec.europa.eu/odr).

Sopimusehtoihin ja Sopimukseen ja/tai Tilaukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi kuitenkin aina nostaa kanteen tai olla vastaajana myös asuinpaikkansa toimivaltaisessa alioikeudessa.